BÀI 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Giới thiệu khóa học

THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ TRỰC TIẾP TRIỂN KHAI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, THÔNG QUA ĐÓ, LÃNH ĐẠO CÁC CẤP, CÁC NGÀNH VÀ TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ RA CÁC QUYẾT ĐỊNH PHÙ HỢP VÀ CHÍNH XÁC ĐỂ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HIỆU QUẢ TRONG PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH