BÀI 2 GIỚI THIỆU VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Giới thiệu khóa học

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (PAR INDEX) LÀ MỘT CÔNG CỤ MỚI TRONG QUẢN LÝ CÔNG TÁC CCHC, GIÚP THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ MỘT CÁCH THỰC CHẤT, KHÁCH QUAN, CÔNG BẰNG KÊT QUẢ TRIỂN KHAI CCHC HÀNG NĂM CỦA CÁC BỘ VÀ CÁC TỈNH; GIÚP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CCHC BẰNG ĐỊNH LƯỢNG, TRÊN CƠ SỞ ĐÓ SO SÁNH, XẾP HẠNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN CCHC HÀNG NĂM GIỮA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ GIỮA CÁC TỈNH VỚI NHAU.

THÔNG QUA CHỈ SỐ CCHC XÁC ĐỊNH RÕ MẶT MẠNH, MẶT YẾU TRONG THỰC HIỆN CCHC, QUA ĐÓ GIÚP CÁC BỘ, CÁC TÌNH CÓ NHỮNG BIỆN PHÁP CẤN THIẾT KHẮC PHỤC NHỮNG ĐIỂM YẾU, CẢI THIỆN KẾT QUẢ THỰC HIỆN CCHC TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO.