BÀI 3. NỘI DUNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP BỘ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

Giới thiệu khóa học

Theo quy định tại Quyết định số 2948/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì Bộ tiêu chí đánh giá công tác CCHC cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá với 37 tiêu chí, 79 tiêu chí thành phần, cụ thể là:

+ Lĩnh vực 1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính  gồm 6 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần với số điểm tối đa là 12.00 điểm;

+ Lĩnh vực 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ gồm 6 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần với số điểm tối đa là 17.00 điểm;

+ Lĩnh vực 3. Cải cách thủ tục hành chính  gồm 5 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần với số điểm tối đa là 16.00 điểm;

+ Lĩnh vực 4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính gồm 4 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần với số điểm tối đa là 13 điểm;

+ Lĩnh vực 5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức gồm 8 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần với số điểm tối đa là 17 điểm;

+ Lĩnh vực 6. Cải cách tài chính công gồm 3 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần với số điểm tối đa là 7.5 điểm;

+ Lĩnh vực 7. Hiện đại hoá hành chính gồm 5 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần với số điểm tối đa là 17.5 điểm;

Trong tổng số các tiêu chí, tiêu chí thành phần trên, có 28 tiêu chí được đánh giá thông qua điều tra xã hội học các nhóm đối tượng chịu tác động của CCHC, còn lại các tiêu chí, tiêu chí thành phần được đánh giá qua tự chấm điểm của các bộ, cơ quan ngang bộ có sự thẩm định của Hội đồng thẩm định do Bộ Nội vụ thành lập. Trong bài học này, chúng ta chủ yếu tìm hiểu cách chấm điểm các tiêu chí do các bộ, ngành tự đánh giá.