XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Giới thiệu khóa học

XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Trong những năm qua, công tác xây dựng và quản lý thực hiện kế hoạch CCHC của các bộ, các tỉnh đã có những tiến bộ rõ rệt như: Kế hoạch CCHC của các cơ quan, đơn vị đã được ban hành kịp thời, phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn; Nội dung Kế hoạch CCHC hàng năm của bộ, tỉnh đã được xây dựng trên các lĩnh vực của Chương trình tổng thể CCHC, trong đó có cụ thể hoá các nhiệm vụ phải thực hiện với một số chỉ số kết quả, sản phẩm cần đạt được; có sự phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ đáng kể nêu trên, so với yêu cầu của CCHC trong giai đoạn tới, đặc biệt là trước các yêu cầu quản lý hướng vào kết quả, công tác xây dựng kế hoạch CCHC tại các bộ, ngành và địa phương còn có một số tồn tại và hạn chế cần khắc phục. 

Để góp phần làm tốt công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC, Bộ Nội vụ xây dựng chuyên đề bài giảng nhằm trang bị kỹ năng xây dựng kế hoạch và  chỉ đạo thực hiện kế hoạch cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý  nói chung và đặc biệt là cho công chức tham mưu công tác CCHC nói riêng. Xin mời các bạn đăng nhập để tham gia bài học.