NỘI DUNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

Giới thiệu khóa học

Theo quy định tại Quyết định số 2948/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì Bộ tiêu chí đánh giá công tác CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá với 38 tiêu chí, 81 tiêu chí thành phần, cụ thể là:

+ Lĩnh vực 1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính  gồm 6 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần với số điểm tối đa là 10.00 điểm;

+ Lĩnh vực 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh gồm 4 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần với số điểm tối đa là 10.00 điểm;

+ Lĩnh vực 3. Cải cách thủ tục hành chính  gồm 5 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần với số điểm tối đa là 14.50 điểm;

+ Lĩnh vực 4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính gồm 4 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần với số điểm tối đa là 11 điểm;

+ Lĩnh vực 5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức gồm 9 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần với số điểm tối đa là 16 điểm;

+ Lĩnh vực 6. Cải cách tài chính công gồm 3 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần với số điểm tối đa là 7.00 điểm;

+ Lĩnh vực 7. Hiện đại hoá hành chính gồm 5 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần với số điểm tối đa là 16.00 điểm;

Lĩnh vực 8:  Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh gồm 3 tiêu chí và 3 tiêu chí thành phần với điểm tối đa là 15.50 điểm.