TỔNG QUAN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Giới thiệu khóa học

Có thể nói, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều thực hiện cải cách hành chính, bất kể là quốc gia phát triển hay đang phát triển. Bởi vì hệ thống hành chính nhà nước luôn trong quá trình động, vừa phải bảo đảm sự quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xã hội, vừa phải tìm cách thích ứng với những thay đổi của xã hội, của nền kinh tế.

Sự phát triển của kinh tế thị trường, xu hướng xã hội hóa, tư nhân hóa, xu hướng dân chủ hóa đời sống chính trị trên thế giới do trình độ dân trí ngày một nâng lên cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đang làm thay đổi vai trò của Nhà nước và khu vực công, làm biến đổi phương thức hoạt động và quản lý bộ máy nhà nước của các quốc gia trên phạm vi toàn cầu. Bộ máy hành chính của các quốc gia phải vận động nhanh nhạy hơn để tăng cường khả năng cạnh tranh của quốc gia trong quá trình hội nhập và phân công lao động mang tính toàn cầu...